ECCM Leadership

ECCM Hruaitu 2008-09

Minister
David Khaw Lian Zam

Church Leaders
Pu Jacob Ni Hup Thang
Upa David Sailo
Pu Thang Ling
Pa Van Nei Piang
Pa Thang Za Pum
Pa Mawi Lian Cung
Pa Biak Peng
Pa Piang Li Lian

Women Leaders
Pi Tha Hnem
Pi Hlawn Bawi
Nu No Than Thluai
Nu Van Nei Kim
Nu Ma Hngeti
Nu Run Nei Par
Nu Van Nei Cer
Nu Nawn Dim

Youth Leaders
Pa Tling Za Thang
Mai Lusi Mawi
Mai Rebecca Ngun Cia Kil
U Chan Thang
Salai Ngun Hre Lian
Salai Tuan Hlei Thang
Salai Hrang Kap Thuah
Mai Monica Biak Man Thiang
Mai Cung Thluai

Sunday School Teachers
Pu Thang Ling
Mai Cung Thluai
Mai Rem Cin lang
Mai Van Sui Kim
Salai Van Bawi Lian(Music)
Salai Lian Lian(Music)